ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Παρακάτω είναι οι Ισολογισμοί της Eταιρίας μας
σε μορφή .pdf.


2014Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014


2013Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013


2012Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012